Privacy

“REM”, statutair gevestigd te Kerkrade, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14051721  en bereikbaar via  kunstuitleen.rem@home.nl, verklaart:

Privacyverklaring voor bezoekers aan de website

Van bezoekers aan de website Kunstuitleen-online worden géén persoonsgegevens geregistreerd, tenzij u contact opneemt via een contactformulier. Ook maakt de website van Kunstuitleen Rem géén gebruik van cookies, waarmee secundaire gegevens als een IP-adres en surfgedrag worden vastgelegd.

Privacyverklaring ( voor abonnees)

Dit privacy statement is voornamelijk gericht op de diensten die REM verricht en/of aanbiedt via zijn informatiesystemen en verwerkingsprocessen.

In het kader van de door REM verleende diensten, ontvangt, verzamelt en administreert REM persoonsgegevens van zijn abonnees. REM verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de doelstellingen van Kunstuitleen Rem, zoals weergegeven in het reglement.

REM respecteert de privacy van personen wier persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. REM spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.

REM behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Kunstuitleen Rem verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een contractuele overeenkomst zijnde een abonnement op de kunstuitleen.

OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET?

Persoonsgegevens worden bij de aanvang van het lidmaatschap door de beheerder aan de hand van het inschrijfformulier elektronisch vastgelegd in de systemen van REM.

De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn

Naam,
Adres,
Woonplaats,
Email adres,
Telefoonnummer,
Geleende en gereserveerde werken uit de collectie van de kunstuitleen
Betalingsgegevens

REM zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar diensten te kunnen verrichten. Daarnaast zal REM de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Bij de verwerking van de gegevens zijn geen derde partijen betrokken.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

REM treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.